Hírek, programajánló


Nonprofit Társadalomkutató Egyesület
(1993-tól 2011-ig Nonprofit Kutatócsoport Egyesület néven.)

 

 

 

Közhasznúsági jelentés
2014

 

 

 

  

 


Cím: Budapest, 1044 Kálmos u.27. mail:nptegyes@ gmail.com

 


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Nonprofit Társadalomkutató Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 2014. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Ennek megfelelően a tárgyévi bevételek összege 3.585 ezer forint, az összes ráfordítás (kiadás) 2.814 ezer forint, az adózott eredmény 771 ezer forint.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából.


2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület állami támogatást nem kapott.


3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Egyesület tartaléka (vagyona) korábbi évről áthúzódó és 2014-ban keletkező kötelezettségek rendezésére fordítódott. Ugyanakkor a fordulónapi pénzeszközök összege az 1.674 ezer forint.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk ilyent nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.


5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk e jogcímen támogatást nem kapott.


6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek a vezető tisztségviselőket illető személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői 2014-ben csak a szükséges költségtérítésben részesültek. Megállapítható, hogy az Egyesület indokolatlan kifizetés nem történt.


7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. Társadalomtudományi kutatások szervezése, lebonyolítása


A 2014. évi közgyűlés által jóváhagyott kutatási programok közül folytatódott az un. OMIKE program végrehajtása. Ehhez a Gazdaságkutató Zrt-től 1.200 ezer Ft támogatást nyertünk. Folytatódott a Kuti Éva vezette kutatás, amelyben az Egyesület részt vesz: az alapítványok kutatási és innovációs szerepét vizsgáló, az amszterdami VU University által koordinált, az Európai Unió valamennyi országára kiterjedő EUFORI projektben. A 2014. évi támogatás összege 1.222.029 forint.

 

Budapest, 2015. május

 

Harsányi László
elnök


Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület közgyűlése 2015. május 27-i ülésén elfogadta.